Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Anurag.nl en Academievoorleven.com valt onder Miraconsult, de algemene voorwaarden zijn bij het KvK gedeponeerd.

Artikel 1: Toepassing

a Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Miraconsult aangeboden diensten als coaching, opleiding, training, retraites, advisering o.d. aan bedrijven, organisaties, particulieren, groepen e.a., hierna te noemen ‘opdrachtgever’.

b Verder zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overige verbintenissen waarop deze van toepassing zijn verklaard.

c Afwijken van deze voorwaarden kan uitsluitend als Miraconsult daar schriftelijk mee instemt.

d Andere voorwaarden zijn slechts van toepassing als Miraconsult hier schriftelijk mee heeft ingestemd.

Artikel 2: Overeenkomst

Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Miraconsult wordt geacht tot stand te zijn gekomen door:

a  een mondelinge overeenstemming tussen opdrachtgever en Miraconsult indien beide partijen hier de voorkeur aan geven.

b  een digitale of schriftelijke acceptatie/bevestiging vanuit opdrachtgever aan Miraconsult of andersom.

Artikel 3: Wettelijke bedenktijd en annuleringsvoorwaarden

a Wie een verbintenis met Miraconsult aangaat heeft 14 dagen bedenktijd waarbinnen opdrachtgever alsnog kan besluiten van de verbintenis af te zien, tegen administratiekosten à 50 euro. Dit dient altijd digitaal of schriftelijk te gebeuren. Het bedenktermijn van 14 dagen vervalt indien het eerste moment van training of opleiding binnen de 14 dagen bedenktermijn plaatsvindt en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen, ook wanneer de eerste onlineles reeds is toegestuurd/geopend.

b Deze termijn start op het moment dat mondeling overeenstemming is bereikt dan wel digitaal of schriftelijk bevestiging heeft plaatsgevonden. Indien het laatste het geval is geldt als datum die van de e-mail dan wel het poststempel.

c Voor de opleiding tot Mindfulness en Compassiecoach gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

- Annulering dient altijd schriftelijk te gebeuren.

- Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de training/opleiding is de deelnemer 10% van de overeengekomen prijs van het eerste studiejaar of van de nascholingsmodule verschuldigd.

- Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de training/opleiding is de deelnemer 25% van de overeengekomen prijs van de training/opleiding verschuldigd.

- Bij annulering minder dan vier weken voor aanvang van de training/opleiding is de deelnemer 50% van overeengekomen prijs van de training/opleiding verschuldigd.

- Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de training/opleiding is het volledige, overeengekomen bedrag verschuldigd.

- Mocht een training/opleiding niet doorgaan door onvoldoende aanmeldingen, dan worden de reeds betaalde opleidingskosten binnen 30 dagen na bekendmaking volledig terugbetaald.

- Bij retraites is er een andere annuleringsregeling. Annulering tot 3 maanden (tot 28 februari) voor aanvang van de retraite betekent 50% betalen. Binnen 3 maanden voor aanvang geannuleerd, dient er 75% betaald te worden (1 tot 29 maart), en bij afmelding binnen 2 maanden voor aanvang (na 29 maart) 100% van het overeengekomen bedrag voor de retraite.

Artikel 4: Facturering

a  Particulieren met een individueel coachingstraject ontvangen digitaal een nota.

b  Aan particulieren die de opleiding of training volgen wordt vooraf digitaal gefactureerd. Het is mogelijk van een betalingsregeling gebruik te maken. Bij een betalingsregeling is ook het volledige bedrag verschuldigd wanneer tussentijds wordt gestopt met de opleiding of de training. Het laatste deel dient voor de laatste opleidingsdag te zijn betaald.

c Aan bedrijven en organisaties die een van hun werknemers laten deelnemen aan de opleiding wordt per scholingsjaar vooraf digitaal gefactureerd.

d Aan bedrijven en organisaties die hun werknemer een individueel coachingstraject aanbieden worden de verrichte werkzaamheden vooraf digitaal gefactureerd conform de overeenkomst.

Artikel 5: Betalingen door bedrijven en organisaties

a  Opdrachtgever is gehouden aan de betalingsverplichting als mondeling dan wel digitaal of schriftelijk is overeengekomen.

b  Tenzij hiervan nadrukkelijk is afgeweken geldt een betalingstermijn van 14 kalenderdagen.

c  Betalingen vinden plaats door tijdige overmaking op het aangegeven rekeningnummer met vermelding van naam en nota.

Artikel 6: Betalingen door zzp-ers en particulieren

a  In geval van individuele coaching betalen opdrachtgevers het overeengekomen gesprekstarief na ontvangst van een factuur en telkens uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na een gesprek.

b  Betalingen kunnen ook contant worden voldaan direct na het coachingsuur. Een factuur wordt altijd digitaal verstrekt direct na het coachingsuur, maar niet als er op een later tijdstip alsnog om wordt gevraagd.

Artikel 7: Niet tijdige betaling

a  Indien niet tijdig wordt betaald zal Miraconsult opdrachtgever hierop eenmaal mondeling aanspreken. Blijft vervolgens betaling uit dan zal opdrachtgever digitaal of schriftelijk worden aangesproken waarna binnen zeven dagen betaald moet zijn. Indien dit niet het geval is heeft Miraconsult het recht betaling op te eisen inclusief wettelijke rente.

b  Mocht een incasso- of gerechtelijke procedure nodig zijn om alsnog betaling te bewerkstelligen dan zijn alle kosten hiervan voor opdrachtgever.

Artikel 9: Honorering

a  Miraconsult biedt activiteiten aan tegen vooraf vastgestelde prijzen. Indien er sprake is van bijkomende kosten die ook moeten worden voldaan wordt dit vooraf aangegeven.

b  Een deel van het aanbod is vanwege het beroepsondersteunende karakter BTW- vrij. In de prijzen voor de overige activiteiten is het wettelijke BTW tarief inbegrepen.

c  Prijzen voor andere zaken dan activiteiten aangeboden aan particulieren zijn altijd exclusief BTW tenzij anders is aangegeven.

Artikel 10: Verantwoordelijkheid Miraconsult

a  Miraconsult is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle leveringen en spant zich naar beste inzicht en vermogen in deze te laten voldoen aan hetgeen in het vooruitzicht is gesteld.

b  Miraconsult noch de cursusleiders zijn verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren van het geleerde in de ruimste zin; zij kunnen daarvoor geen van beiden aansprakelijk gesteld worden.

c  Miraconsult noch de cursusleiders aanvaarden enige aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect tenzij de aansprakelijkheidsverzekering van Miraconsult deze dekt en voor zover deze bereid is tot uitkering over te gaan.

d  Op geen enkele levering van Miraconsult is enige vorm van garantie aan de orde.

Artikel 11: Verantwoordelijkheid deelnemer

a  Bij deelname, ongeacht aan welke blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de deelnemer zelf, ook voor het gebruik van de accommodatie en faciliteiten.

b  Deelnemer kan bij vervoer door of namens Miraconsult of een andere deelnemer geen schade claimen vanwege het transport.

c  Deelnemer is en blijft zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het, ten bate van zichzelf of anderen toepassen, uitvoeren of voorschrijven van de onderwezen leerstof en methoden. Dit geldt ook voor het gebruik van (hulp)middelen in welke vorm dan ook.

Artikel 12: Cursuslocatie

a  Indien gebruik gemaakt wordt van gehuurde ruimte zal Miraconsult er alles aan doen om de kwaliteit te laten overeenstemmen met de geschetste verwachtingen. De verhuurder is echter verantwoordelijk voor de veiligheid, hygiëne, toegankelijkheid e.d.

b  Miraconsult is gerechtigd een opleidingsmodule naar een andere locatie te verplaatsen binnen een rijafstand van 20 km van de eerder beoogde locatie. Indien de afstand groter is kan deelnemer zonder verplichtingen van deelname afzien. Is dit het geval tijdens een lopende activiteit dan ontvangt deelnemer het geld terug naar rato van het niet genoten deel.

c  Miraconsult is gerechtigd een activiteit waarbij het om een-tot-een begeleiding gaat naar een andere locatie te verplaatsen binnen een rijafstand van 10 km van de eerder beoogde locatie. Indien de afstand groter is kan deelnemer zonder verplichtingen van deelname afzien. Is dit het geval tijdens een lopende activiteit dan ontvangt deelnemer het geld terug naar rato van het niet genoten deel.

d Miraconsult is gerechtigd een activiteit naar onlineles om te zetten wanneer de omstandigheden/maatregelingen ervoor zorgen dat het niet op locatie gegeven kan of mag worden.

Artikel 13: Overmachtsituaties

a  Van overmacht is sprake als in niet te voorziene omstandigheden het onmogelijk is, of in redelijkheid niet verwacht kan worden dat aan verplichtingen wordt voldaan.

b  Indien een deelnemer na aanmelding privé in een niet toerekenbare overmachtsituatie terecht komt waardoor deelname vanaf dat moment geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt dan is Miraconsult bereid in alle redelijkheid en in overleg daarvoor een oplossing te vinden.

c  Miraconsult is in geval van overmacht gerechtigd zonder genoegdoening wijzigingen aan te brengen in de cursusleiding, de lesstof, de geplande data en de locatie waar de activiteit zou plaatsvinden. Uiteraard zal daarbij het belang van de deelnemers zoveel mogelijk in acht worden genomen.

d  Indien deelnemer kan aantonen dat wijziging van geplande data aanleiding geeft tot onoverkomelijke problemen en moeten afzien van (verdere) deelname dan is hij slechts het deel van de aangegane verplichting verschuldigd dat is genoten.

e  In geval van ziekte of andere onvoorziene verhindering van de docent wordt in goed overleg met de deelnemers voor vervanging van de docent of verplaatsing van het betreffende onderdeel gezorgd.

f  Mocht in geval van overmacht een deel van een activiteit geen doorgang kunnen vinden dan zal deelnemer naar rato van wat hij daardoor mist een deel van zijn voldane verplichting terug ontvangen. Dit lijdt uitzondering als het gemiste minder dan 10% bedraagt van de gehele activiteit. De terugbetaling zal binnen 30 dagen plaats vinden.

Artikel 14: Persoonsregistratie

a  Miraconsult draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie van de deelnemers overeenkomstig de geldende privacywet- en regelgeving.

b  Docenten, gastdocenten en assistenten zullen naar derden nimmer informatie geven over hetgeen zich binnen de les voordoet of naar voren wordt gebracht tenzij het gaat om informatie waartoe men wettelijk verplicht is deze te verstrekken.

c  Naam en bereikbaarheidsgegevens van deelnemers worden opgenomen in het klantenbestand van Miraconsult om betrokkene op de hoogte te kunnen houden van haar activiteiten. Indien dit niet op prijs wordt gesteld wordt dit direct gerespecteerd.

d  De deelnemer gaat akkoord met het verspreiden van zijn naam en bereikbaarheidsgegevens (adres, e-mail, tel) aan docenten en mededeelnemers.

Artikel 15: Eigendom lesmateriaal

a  Het auteursrecht op alle lesmateriaal berust bij Miraconsult tenzij materiaal gebruikt wordt waarvan duidelijk is dat dit openbaar beschikbaar is.

b  Het lesmateriaal waarvan het auteursrecht berust bij Miraconsult zal door deelnemer niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan het persoonlijk volgen van de activiteit, niet worden gepubliceerd of vermenigvuldigd voor derden, tenzij er schriftelijk toestemming is gevraagd aan Miraconsult en deze toestemming schriftelijk door Miraconsult is gegeven.

Artikel 16: Klachten

a  Miraconsult beschikt over een klachtenregeling waarin alles geregeld is omtrent klachten. Deze vormt een onlosmakelijk deel van deze Algemene Voorwaarden en is voor een ieder (via deze link) in te zien en zal op verzoek worden toegezonden.

b  Wie een overeenkomst heeft of wil aangaan met Miraconsult is in geval van een klacht verplicht deze klachtenregeling te hanteren en op te volgen. Iedereen die bij een klacht betrokken is zal zijn volle medewerking geven deze langs de daarin aangegeven wegen op te

c  Wie een klacht heeft tracht deze eerst op te lossen met Miraconsult. Als dit niet lukt of er zijn redenen waarom dit niet kan staat het klager vrij een gerechtelijke procedure te starten of een van de onafhankelijke klachtenfunctionarissen om een voor alle partijen bindende uitspraak te vragen.

d  Alle betrokkenen zullen zolang een klacht niet is opgelost er naar derden geen ruchtbaarheid aan geven en met alle gegevens vertrouwelijk omgaan.

Artikel 17: Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst waarbij Miraconsult betrokken is, is het Nederlands recht van toepassing.

Indien geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter dan zal dit zijn in Amsterdam.

“Verander wat je niet kunt accepteren en accepteer wat je niet kunt veranderen”

Vind rust
in je drukke leven

Heb je een vraag over een training of opleiding?

rbng
VMBN Vereniging Mindfulnesstrainers
CRKBO_Instelling
ABvC logo